Elit Takip Sistemi
Matematik Bölümü

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Okulumuzda Matematiksel düşünce bir yaşam biçimidir. İlköğretimin ilk sıralarından başlayan matematik dersleri 4. sınıfta sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni ile müşterek olarak yürütülür. 5. sınıftan itibaren ise yalnız branş öğretmenlerince verilir.

Başlangıçta terminolojik olan çalışma zamanla öğrencide matematik mantığının oluşmasına yönelik devam eder. Olaylar arasında mantık bağlantısı kurmanın temelinde matematik bilgisi yattığı bilinci verilir.

Öğrencilerimiz ödüllü matematik bilgi yarışmaları ile bu dersi eğlenceye dönüştürür. Elit Gençler Matematik Bölümü ilköğretim okulumuzda haftada 5 saat olarak TEOG’a yönelik hazırlık çalışmalarını hafta içi çalışmalarının arasında değerlendirir.

Lisede YGS-LYS ‘ye yönelik düzenli olarak etüt çalışmaları yapılmakta, yaprak testleri ile konular pekiştirilmekte, YGS- LYS deneme sınavları ile öğrencilerin hem test tekniğine alışması hem de sınav stresini üstlerinden atması sağlanmaktadır.
MATEMATİK ZÜMRESİ


İnsanoğlu uygarlık tarihinin başlangıcından itibaren matematiği günlük yaşantısı içerinde temel sayma becerileri olarak kullanmaya başlamış, zaman içerinde ise matematik insanoğlunun çevresindeki fiziksel olayları yordaması ve karşılaşılan problemlerin analiz edilip çözümlenmesinde temel araç olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise matematik hayatımıza öyle yerleşmiştir ki farkında olmadan hepimiz matematiği hayatımızın hemen her alanında kullanır hale gelmişizdir. Bu noktada biz matematik öğretmenlerine düşen görev süratle değişen ve gelişen bilgi çağında matematik bilgisinin önemini öğrencilerimize kavratıp onları hayata donanımlı bir şekilde bırakmaktır.

Özel Elit Gençler Koleji Matematik zümresi olarak amacımız eğitim öğretim müfredatı çerçevesinde ders kitaplarına paralel olarak basitten karmaşığa doğru sınıf içi aktiviteler ve teknolojik bileşenler yardımıyla öğrencilerimize istendik hedef ve davranışları maksimum düzeyde kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda  ‘Her öğrenci matematiği öğrenebilir. Düşüncesinden hareketle öğretmen merkezli yaklaşımdan uzak daha çok öğrenci merkezli, soru cevap, tartışma ve beyin fırtınası gibi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanıp öğrencilerimizin matematik dersine karşı olumlu tutum ve davranış sergilemelerini sağlamaktayız. Aynı zamanda zümre olarak öğrencilerimize birebir ve gruplar halinde YGS ve LYS  sınavlarına hazırlık çalışmaları sunmaktayız.

Okulumuzda uyguladığımız program çerçevesinde öğrencilerimiz:


    Matematiksel kavramları anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, kazanımlarını günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir.
    Matematikte veya farklı alanlarda, ileri düzeyde bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
    Matematiksel problemleri çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.
    Matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.
    Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
    Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
    Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.
    Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek, estetik duygularını geliştirebilecektir.